nikosmou.jpg

1 hr. photo session- 250 Euros

2 hr. photo session- 350 Euros

3 hr. photo tour- 480 Euros

4 hr. photo tour- 580 Euros